eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1034

NGC 1034
Objekt NGC 1034 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1034 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: Irr - nepravidelná galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.7'
veľkosť: V=14.0m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h38m13.9s; Dec= -15°48'33"
RedShift (z): 0.004881
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1034: na základe množstva červeného posunu (z) - 20.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1034 : PGC 9991, MCG -3-7-43, IRAS 02358-1601

Blízke objekty: NGC 1032, NGC 1033, NGC 1035, NGC 1036

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.