eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1167

NGC 1167
Objekt NGC 1167 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1167 - galaxie v súhvezdí Perzeus
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 3.30'x2.3'
veľkosť: V=12.4m; B=13.4m
Jas povrchu: 14.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h1m42.3s; Dec= 35°12'21"
RedShift (z): 0.016495
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1167: na základe množstva červeného posunu (z) - 69.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1167 : PGC 11425, UGC 2487, MCG 6-7-33, CGCG 524-45

Blízke objekty: NGC 1165, NGC 1166, NGC 1168, NGC 1169

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.