eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1248

NGC 1248
Objekt NGC 1248 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1248 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x1.0'
veľkosť: V=12.5m; B=13.4m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h12m48.4s; Dec= -5°13'29"
RedShift (z): 0.007405
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1248: na základe množstva červeného posunu (z) - 31.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1248 : PGC 11970, MCG -1-9-16

Blízke objekty: NGC 1246, NGC 1247, NGC 1249, NGC 1250

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.