eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1338

NGC 1338
Objekt NGC 1338 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1338 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x1.3'
veľkosť: V=12.9m; B=13.7m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h28m54.4s; Dec= -12°9'11"
RedShift (z): 0.008259
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1338: na základe množstva červeného posunu (z) - 34.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1338 : PGC 12956, MCG -2-9-44, IRAS 03265-1219

Blízke objekty: NGC 1336, NGC 1337, NGC 1339, NGC 1340

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.