eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1358

NGC 1358
Objekt NGC 1358 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1358 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.10'x1.4'
veľkosť: V=12.1m; B=13.0m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h33m39.7s; Dec= -5°5'20"
RedShift (z): 0.013436
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1358: na základe množstva červeného posunu (z) - 56.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1358 : PGC 13182, MCG -1-10-3

Blízke objekty: NGC 1356, NGC 1357, NGC 1359, NGC 1360

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.