eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 155

NGC 155
Objekt NGC 155 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 155 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.70'x1.3'
veľkosť: V=13.3m; B=14.3m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h34m40s; Dec= -10°45'58"
RedShift (z): 0.020714
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 155: na základe množstva červeného posunu (z) - 87.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 155 : PGC 2076, MCG -2-2-55, NPM1G -11.0022

Blízke objekty: NGC 153, NGC 154, NGC 156, NGC 157

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.