eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1555

NGC 1555
objekt NGC 1555 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1555 - tåke i stjernebildet Tauri
Typen: RN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.50'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t21m56.7s; Dec= 19°32'4"
Andre objektnavn NGC 1555 : DG 31, CED 32B, vdB 28, Hind's variable nebula

Naboobjekter: NGC 1553, NGC 1554, NGC 1556, NGC 1557

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.