eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1638

NGC 1638
Objekt NGC 1638 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1638 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.80'x1.2'
veľkosť: V=12.0m; B=12.9m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h41m36.4s; Dec= -1°48'30"
RedShift (z): 0.011062
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1638: na základe množstva červeného posunu (z) - 46.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1638 : PGC 15824, UGC 3133, MCG 0-12-69, CGCG 393-68

Blízke objekty: NGC 1636, NGC 1637, NGC 1639, NGC 1640

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.