eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 17

NGC 17
Objekt NGC 17 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 17 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: S/P -
Uhlové rozmery: 2.10'x0.8'
veľkosť: V=14.4m; B=15.3m
Jas povrchu: 14.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h11m6.6s; Dec= -12°6'28"
RedShift (z): 0.019617
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 17: na základe množstva červeného posunu (z) - 82.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 17 : PGC 781, NGC 34, MCG -2-1-32, MK 938, VV 850, IRAS 00085-1223

Blízke objekty: NGC 15, NGC 16, NGC 18, NGC 19

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.