eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1730

NGC 1730
Objekt NGC 1730 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1730 - galaxie v súhvezdí Zajac
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.30'x1.0'
veľkosť: V=12.3m; B=13.2m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h59m31.7s; Dec= -15°49'24"
RedShift (z): 0.013239
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1730: na základe množstva červeného posunu (z) - 55.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1730 : PGC 16499, IC 2113, MCG -3-13-43, IRAS 04573-1553

Blízke objekty: NGC 1728, NGC 1729, NGC 1731, NGC 1732

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.