eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1744

NGC 1744
Objekt NGC 1744 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1744 - galaxie v súhvezdí Zajac
Typ: SBcd - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 7.40'x3.5'
veľkosť: V=11.1m; B=11.6m
Jas povrchu: 14.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h59m57.6s; Dec= -26°1'22"
RedShift (z): 0.002472
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1744: na základe množstva červeného posunu (z) - 10.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1744 : PGC 16517, ESO 486-5, MCG -4-12-29, IRAS 04579-2605

Blízke objekty: NGC 1742, NGC 1743, NGC 1745, NGC 1746

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.