eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1793

NGC 1793
Objekt NGC 1793 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1793 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.30'
veľkosť: V=12.4m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h59m38.3s; Dec= -69°33'28"
Iné mená objektu NGC 1793 : ESO 56-SC43, in LMC

Blízke objekty: NGC 1791, NGC 1792, NGC 1794, NGC 1795

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.