eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1824

NGC 1824
Objekt NGC 1824 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1824 - galaxie v súhvezdí Mečiar
Typ: SBm - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.20'x0.8'
veľkosť: V=12.6m; B=13.0m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h6m56s; Dec= -59°43'31"
RedShift (z): 0.004163
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1824: na základe množstva červeného posunu (z) - 17.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1824 : PGC 16761, ESO 119-36, AM 0506-594, IRAS 05061-5947

Blízke objekty: NGC 1822, NGC 1823, NGC 1825, NGC 1826

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.