eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 186

NGC 186
Objekt NGC 186 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 186 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x0.8'
veľkosť: V=13.4m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h38m25.2s; Dec= 3°9'58"
RedShift (z): 0.015551
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 186: na základe množstva červeného posunu (z) - 65.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 186 : PGC 2291, UGC 390, MCG 0-2-98, CGCG 383-47

Blízke objekty: NGC 184, NGC 185, NGC 187, NGC 188

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.