eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1884

NGC 1884
objekt NGC 1884 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1884 - objektet ble ikke funnet igjen på koordinatene angitt av Henry Dreyer;
i stjernebildet Doradus
Typen: NF -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t15m58s; Dec= -66°9'48"
Andre objektnavn NGC 1884 : in LMC

Naboobjekter: NGC 1882, NGC 1883, NGC 1885, NGC 1886

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.