eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1980

NGC 1980
Objekt NGC 1980 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1980 - hmlovina v súhvezdí Orión
Typ: EN+OCL -
Uhlové rozmery: 14.00'x14.0'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h35m25s; Dec= -5°54'54"
Iné mená objektu NGC 1980 : OCL 529, LBN 977, around Iota Ori

Blízke objekty: NGC 1978, NGC 1979, NGC 1981, NGC 1982

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.