eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 223

NGC 223
Objekt NGC 223 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 223 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: S0-a/P -
Uhlové rozmery: 1.30'x0.9'
veľkosť: V=13.2m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h42m15.9s; Dec= 0°50'46"
RedShift (z): 0.017772
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 223: na základe množstva červeného posunu (z) - 75.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 223 : PGC 2527, IC 44, UGC 450, MCG 0-2-129, CGCG 383-74

Blízke objekty: NGC 221, NGC 222, NGC 224, NGC 225

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.