eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2378

NGC 2378
Objekt NGC 2378 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2378 - dve hviezdy v súhvezdí Blíženci
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h27m23.9s; Dec= 33°49'55"

Blízke objekty: NGC 2376, NGC 2377, NGC 2379, NGC 2380

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.