eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2412

NGC 2412
Objekt NGC 2412 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2412 - dve hviezdy v súhvezdí Malý pes
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h34m21.5s; Dec= 8°32'51"

Blízke objekty: NGC 2410, NGC 2411, NGC 2413, NGC 2414

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.