eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2420

NGC 2420
对象 NGC 2420 正好位于图片的中心.

NGC 2420 - 散落的星星群 在星座 雙子座
类型: I2r -
角度尺寸: 6.00'
恒星的大小: V=8.3m;
这个时代的坐标 J2000: Ra= 7h38m23.8s; Dec= 21°34'27"
其他对象名称 NGC 2420 : OCL 488

邻居的对象: NGC 2418, NGC 2419, NGC 2421, NGC 2422

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。