eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2446

NGC 2446
Objekt NGC 2446 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2446 - galaxie v súhvezdí Rys
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.90'x1.0'
veľkosť: V=12.9m; B=13.7m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h48m39.2s; Dec= 54°36'42"
RedShift (z): 0.018906
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2446: na základe množstva červeného posunu (z) - 79.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2446 : PGC 21860, UGC 4027, MCG 9-13-58, CGCG 262-30, IRAS 07446+5444

Blízke objekty: NGC 2444, NGC 2445, NGC 2447, NGC 2448

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.