eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2454

NGC 2454
Objekt NGC 2454 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2454 - galaxie v súhvezdí Blíženci
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.3'
veľkosť: V=13.8m; B=14.6m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h50m34.9s; Dec= 16°22'9"
RedShift (z): 0.016148
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2454: na základe množstva červeného posunu (z) - 68.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2454 : PGC 21963, UGC 4053, MCG 3-20-15, CGCG 87-44, ARAK 143

Blízke objekty: NGC 2452, NGC 2453, NGC 2455, NGC 2456

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.