eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2586

NGC 2586
Objekt NGC 2586 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2586 - tri hviezdičky v súhvezdí Hydra
Typ: *3 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h23m31.4s; Dec= -4°57'5"

Blízke objekty: NGC 2584, NGC 2585, NGC 2587, NGC 2588

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.