eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2594

NGC 2594
Objekt NGC 2594 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2594 - galaxie v súhvezdí Rak
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.5'
veľkosť: V=14.1m; B=15.1m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h27m17.1s; Dec= 25°52'43"
RedShift (z): 0.007869
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2594: na základe množstva červeného posunu (z) - 33.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2594 : PGC 23704, MCG 4-20-56, CGCG 119-106

Blízke objekty: NGC 2592, NGC 2593, NGC 2595, NGC 2596

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.