eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2832

NGC 2832
Objekt NGC 2832 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2832 - galaxie v súhvezdí Rys
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 3.00'x2.0'
veľkosť: V=11.9m; B=12.9m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h19m46.8s; Dec= 33°44'59"
RedShift (z): 0.023176
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2832: na základe množstva červeného posunu (z) - 97.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2832 : PGC 26377, UGC 4942, MCG 6-21-15, CGCG 181-24, Arp 315

Blízke objekty: NGC 2830, NGC 2831, NGC 2833, NGC 2834

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.