eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2891

NGC 2891
Objekt NGC 2891 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2891 - galaxie v súhvezdí Kompas
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.50'x1.4'
veľkosť: V=12.6m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h26m56.6s; Dec= -24°46'58"
RedShift (z): 0.007952
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2891: na základe množstva červeného posunu (z) - 33.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2891 : PGC 26794, ESO 498-8, MCG -4-23-3

Blízke objekty: NGC 2889, NGC 2890, NGC 2892, NGC 2893

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.