eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3085

NGC 3085
Objekt NGC 3085 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3085 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x0.4'
veľkosť: V=13.2m; B=14.2m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h59m29.1s; Dec= -19°29'34"
RedShift (z): 0.013359
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3085: na základe množstva červeného posunu (z) - 56.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3085 : PGC 28875, ESO 566-38, MCG -3-26-3

Blízke objekty: NGC 3083, NGC 3084, NGC 3086, NGC 3087

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.