eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3152

NGC 3152
Objekt NGC 3152 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3152 - galaxie v súhvezdí Malý lev
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.80'x0.7'
veľkosť: V=14.2m; B=15.2m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h13m34.1s; Dec= 38°50'37"
RedShift (z): 0.021365
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3152: na základe množstva červeného posunu (z) - 90.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3152 : PGC 29805, MCG 7-21-18A, CGCG 211-21

Blízke objekty: NGC 3150, NGC 3151, NGC 3153, NGC 3154

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.