eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3170

NGC 3170
Objekt NGC 3170 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3170 - dve hviezdy v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h16m14.4s; Dec= 46°36'45"

Blízke objekty: NGC 3168, NGC 3169, NGC 3171, NGC 3172

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.