eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 323

NGC 323
Objekt NGC 323 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 323 - galaxie v súhvezdí Fénix
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x1.1'
veľkosť: V=12.6m; B=13.6m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h56m41.7s; Dec= -52°58'33"
RedShift (z): 0.025948
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 323: na základe množstva červeného posunu (z) - 109.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 323 : PGC 3374, ESO 151-9, AM 0054-531

Blízke objekty: NGC 322-2, NGC 322-1, NGC 324, NGC 325

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.