eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3258E

NGC 3258E
Objekt NGC 3258E sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3258E - galaxie v súhvezdí Výveva
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x0.3'
veľkosť: V=14.6m; B=15.4m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h32m24.8s; Dec= -34°59'53"
RedShift (z): 0.010200
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3258E: na základe množstva červeného posunu (z) - 43.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3258E : PGC 31131, ESO 375-60, MCG -6-23-51B

Blízke objekty: NGC 3258D, NGC 3258B, NGC 3259, NGC 3260

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.