eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3271

NGC 3271
Objekt NGC 3271 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3271 - galaxie v súhvezdí Výveva
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.30'x1.8'
veľkosť: V=11.8m; B=12.9m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h30m26.5s; Dec= -35°21'36"
RedShift (z): 0.012689
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3271: na základe množstva červeného posunu (z) - 53.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3271 : PGC 30988, IC 2585, ESO 375-48, MCG -6-23-44, AM 1027-350

Blízke objekty: NGC 3269, NGC 3270, NGC 3272, NGC 3273

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.