eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3286

NGC 3286
Objekt NGC 3286 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3286 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.6'
veľkosť: V=13.6m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h36m21.3s; Dec= 58°37'13"
RedShift (z): 0.026999
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3286: na základe množstva červeného posunu (z) - 114.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3286 : PGC 31433, NGC 3284, MCG 10-15-112, CGCG 290-56, KCPG 239A

Blízke objekty: NGC 3285B, NGC 3285A, NGC 3287, NGC 3288

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.