eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3312

NGC 3312
Objekt NGC 3312 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3312 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 3.30'x1.2'
veľkosť: V=11.9m; B=12.7m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h37m2.3s; Dec= -27°33'56"
RedShift (z): 0.009627
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3312: na základe množstva červeného posunu (z) - 40.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3312 : PGC 31513, IC 629, ESO 501-43, MCG -4-25-39, AM 1034-271, IRAS 10346-2718

Blízke objekty: NGC 3310, NGC 3311, NGC 3313, NGC 3314B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.