eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3337

NGC 3337
Objekt NGC 3337 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3337 - galaxie v súhvezdí Sextant
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.3'
veľkosť: V=14.3m; B=15.1m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h41m47.5s; Dec= 4°59'20"
RedShift (z): 0.026982
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3337: na základe množstva červeného posunu (z) - 114.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3337 : PGC 31860, CGCG 37-119, NPM1G +05.0267

Blízke objekty: NGC 3335, NGC 3336, NGC 3338, NGC 3339

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.