eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 348

NGC 348
Objekt NGC 348 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 348 - galaxie v súhvezdí Fénix
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.7'
veľkosť: V=13.8m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h0m51.8s; Dec= -53°14'42"
RedShift (z): 0.029477
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 348: na základe množstva červeného posunu (z) - 124.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 348 : PGC 3632, ESO 151-17

Blízke objekty: NGC 346, NGC 347, NGC 349, NGC 350

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.