eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3492-2

NGC 3492-2
Objekt NGC 3492-2 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3492-2 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.50'x0.5'
veľkosť: V=15.0m; B=16.0m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h0m56.8s; Dec= 10°30'16"
RedShift (z): 0.034801
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3492-2: na základe množstva červeného posunu (z) - 147.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3492-2 : PGC 83429, UGC 6094, MCG 2-28-45, CGCG 66-93, 8ZW 116, DRCG 22-41

Blízke objekty: NGC 3491, NGC 3492-1, NGC 3493, NGC 3494

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.