eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3566

NGC 3566
Objekt NGC 3566 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3566 - galaxie v súhvezdí Pohár
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.60'x0.4'
veľkosť: V=14.5m; B=15.3m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h7m47.8s; Dec= -20°1'20"
RedShift (z): 0.012543
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3566: na základe množstva červeného posunu (z) - 53.0 Mpc;

Blízke objekty: NGC 3564, NGC 3565, NGC 3567-1, NGC 3567-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.