eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3603

NGC 3603
Objekt NGC 3603 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3603 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Kýl
Typ: I1pn -
Uhlové rozmery: 4.00'
veľkosť: V=9.1m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h15m6.6s; Dec= -61°15'40"
Iné mená objektu NGC 3603 : OCL 854, ESO 129-SC16

Blízke objekty: NGC 3601, NGC 3602, NGC 3604, NGC 3605

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.