eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3622

NGC 3622
Objekt NGC 3622 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3622 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 1.20'x0.5'
veľkosť: V=13.2m; B=13.7m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h20m12.2s; Dec= 67°14'31"
RedShift (z): 0.004325
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3622: na základe množstva červeného posunu (z) - 18.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3622 : PGC 34692, UGC 6339, CGCG 314-20, IRAS 11171+6730

Blízke objekty: NGC 3620, NGC 3621, NGC 3623, NGC 3624

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.