eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3801

NGC 3801
Objekt NGC 3801 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3801 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 2.50'x1.6'
veľkosť: V=12.0m; B=13.0m
Jas povrchu: 14.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h40m16.8s; Dec= 17°43'39"
RedShift (z): 0.011064
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3801: na základe množstva červeného posunu (z) - 46.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3801 : PGC 36200, UGC 6635, MCG 3-30-40, CGCG 97-51

Blízke objekty: NGC 3799, NGC 3800, NGC 3802, NGC 3803

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.