eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3815

NGC 3815
Objekt NGC 3815 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3815 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 1.70'x0.9'
veľkosť: V=13.0m; B=13.8m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h41m39.3s; Dec= 24°48'1"
RedShift (z): 0.012379
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3815: na základe množstva červeného posunu (z) - 52.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3815 : PGC 36288, UGC 6654, MCG 4-28-25, CGCG 127-30

Blízke objekty: NGC 3813, NGC 3814, NGC 3816, NGC 3817

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.