eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3842

NGC 3842
Objekt NGC 3842 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3842 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x1.0'
veľkosť: V=11.8m; B=12.8m
Jas povrchu: 12.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h44m2s; Dec= 19°57'0"
RedShift (z): 0.021068
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3842: na základe množstva červeného posunu (z) - 89.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3842 : PGC 36487, UGC 6704, MCG 3-30-72, CGCG 97-95

Blízke objekty: NGC 3840, NGC 3841, NGC 3843, NGC 3844

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.