eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3923

NGC 3923
Objekt NGC 3923 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3923 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: E4 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 5.90'x3.9'
veľkosť: V=9.8m; B=10.8m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h51m1.6s; Dec= -28°48'21"
RedShift (z): 0.005801
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3923: na základe množstva červeného posunu (z) - 24.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3923 : PGC 37061, ESO 440-17, MCG -5-28-12, AM 1148-283

Blízke objekty: NGC 3921, NGC 3922, NGC 3924, NGC 3925

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.