eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3959

NGC 3959
Objekt NGC 3959 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3959 - galaxie v súhvezdí Pohár
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.10'x0.9'
veľkosť: V=13.7m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h54m37.6s; Dec= -7°45'23"
RedShift (z): 0.019073
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3959: na základe množstva červeného posunu (z) - 80.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3959 : PGC 37363, MCG -1-30-46

Blízke objekty: NGC 3957, NGC 3958, NGC 3960, NGC 3961

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.