eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3988

NGC 3988
Objekt NGC 3988 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3988 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.8'
veľkosť: V=13.3m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h57m24.2s; Dec= 27°52'41"
RedShift (z): 0.021802
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3988: na základe množstva červeného posunu (z) - 92.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3988 : PGC 37609, MCG 5-28-57, CGCG 157-61, NPM1G +28.0211

Blízke objekty: NGC 3986, NGC 3987, NGC 3989, NGC 3990

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.