eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4012

NGC 4012
Objekt NGC 4012 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4012 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.90'x0.6'
veľkosť: V=13.4m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h58m27.5s; Dec= 10°1'18"
RedShift (z): 0.013953
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4012: na základe množstva červeného posunu (z) - 58.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4012 : PGC 37686, UGC 6960, MCG 2-31-6, CGCG 69-9

Blízke objekty: NGC 4010, NGC 4011, NGC 4013, NGC 4014

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.