eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4055

NGC 4055
Objekt NGC 4055 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4055 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x0.9'
veľkosť: V=13.1m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h4m1.5s; Dec= 20°13'58"
RedShift (z): 0.024027
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4055: na základe množstva červeného posunu (z) - 101.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4055 : PGC 38146, NGC 4061, UGC 7044, MCG 4-29-6, VV 49, VV 179, CGCG 128-5, CGCG 98-40

Blízke objekty: NGC 4054-2, NGC 4054-1, NGC 4056, NGC 4057

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.