eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 410

NGC 410
Objekt NGC 410 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 410 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: cD -
Uhlové rozmery: 2.40'x1.3'
veľkosť: V=11.5m; B=12.5m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h10m58.8s; Dec= 33°9'9"
RedShift (z): 0.017659
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 410: na základe množstva červeného posunu (z) - 74.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 410 : PGC 4224, UGC 735, MCG 5-3-80, CGCG 501-118

Blízke objekty: NGC 408, NGC 409, NGC 411, NGC 412

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.