eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4223

NGC 4223
Objekt NGC 4223 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4223 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 2.50'x1.4'
veľkosť: V=11.9m; B=13.0m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h17m25.8s; Dec= 6°41'22"
RedShift (z): 0.007455
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4223: na základe množstva červeného posunu (z) - 31.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4223 : PGC 39412, IC 3102, UGC 7319, MCG 1-31-38, CGCG 41-65, VCC 234

Blízke objekty: NGC 4221, NGC 4222, NGC 4224, NGC 4225

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.